Ülle Loiku tunnustati Saku valla tänukirjaga

Kurtna Kool tänab Ülle Loiku aktiivse tegevuse ja panuse eest koolielus; õpilaste õpitöö ja teabe hankimise oskuse ning lugemishuvi tekitamise eest.

Ülle Loik panustab igakülgselt kooli moto „Mesi peitub igas õies“ elluviimisesse: tema eestvedamisel korraldatakse regulaarselt raamatukogus mitmesuguseid näitusi (sh õpilaste omalooming), erinevaid lugemist propageerivaid ja õpilaste maailmapilti avardavaid ettevõtmisi (näiteks klasside ja õpetajate raamatupuud, kohtumised erinevate inimestega jne). Ülle Loik toetab igati kooli ürituste ettevalmistamist ja läbiviimist. Ta on aktiivselt osalenud Kurtna kooli muuseumitoa loomisel.

Ülle Loik on aktiivne Saku koduloo andmebaasi „Sakulugu“ täiendaja. Ta on kogumiku „50 aastat rahvatantsu Sakus“ üks koostajatest.

Kurtna Kool avaldab tänu Ülle Loigule kooli õppekavajärgse ja -välise tegevuse mitmekesistamise ning valla kultuuriellu panustamise eest.