Arendusprojekt

Kurtna Koolis algab alates 02.10.2018 AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekt:

Projekti nimetus:
AS Innove ja ESF-i poolt rahastatud projekti nr 2014-2020.1.02.18-0610 nimetus: „Kajamaa Kooli arendusprojekt uueneva õpikäsitusega seotud organisatsioonikultuuri muutmiseks ning piirkondliku kaasava haridusega seotud koostöö alustamiseks Kajamaa Kooli ja Kurtna Kooli õpetajate õpikogukondades“

Projekti lühitutvustus:
Kaasava hariduse aluspõhimõtteks ja KOV vastutusalaks on kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine igale lapsele omas kodukohas. Projekti fookus on PGSi kaasava hariduse muudatustega seoses Saku valla Kajamaa ja Kurtna Kooli erivajadustega laste toetamine elus toimetulekus tulevikus. Projekti tulemused aitavad kaasa uueks olukorraks valmistumisel, MÕK (muutuv õpikäsitus) muutuste teadvustamisel, koolisisese ja piirkondliku õpikogukondade ning tugisüsteemide strateegia loomisega.

Projekti eesmärgid:
I  Õpilaste koolilõpetamise järgne igapäeva elus hakkama saamine peaks olema kooli esmaseks prioriteediks õpetajate laste toetamisel õppimise ajal. See tähendab, et Kooli õppekava peab muutma rõhutatud ainepõhisusest lihtsate eluliste oskuste ja praktilise elu lähedasemaks. Seda toetavad muutuva õpikäsituse (MÕK) alusväärtuste hulka kuuluvad nö “21.saj. oskused”.

II See on võimalik siis, kui õpetajate oskused, teadmised ja laste toetamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
a) õpetajad näevad iga lapse arengut tema elukaarest lähtuvalt, mitte üksikute õppeaastate ja vanuseastmete lõikes;
b) õpetaja kui aineprofessionaal mõtestab oma ainekava ümber elulisusest ja igapäevaste toimingutega hakkama saamisest lähtuvalt ning kohandab selle oma õpilastele sobivaks. Õpetajate senine tööpraktika lähtub ainekava tükeldamisest teatud ajalõikudeks. Sellest lähtub laste hindamine, mis sageli ei arvesta iga lapse individuaalsusega. Samas on võimalik ehitada kogu õppeprotsess üles eluliste teemade keskselt ehk laste vajadustest ja võimetest lähtuvalt;
c) iga üksiku lapse põhjalik tundmine, tema erilisuse ning sellest tulenevate hariduslike erivajaduste mõistmine saab luua aluse õppe- ja ainekava ümbermõtestamiseks ja sellest lähtuva lapsele sobiliku õpimetoodika valimiseks.

Kooli peamiseks väljakutseks saab olema õpetajate ainealase oskusteabe sidumine HEV laste parema tundmaõppimise, nende ainealaste teadmiste ja võimekuse hindamisega eelkõige eluliste teemade lõikes, mõistes samal ajal ka nende vajadusi ja probleeme muudes valdkondades.

Selline õpetaja praktilise tegevuse ümbermõtestamiseks on vajalik, et õpetajad hakkaksid järjepidevalt oma igapäevast tegevust analüüsima ja tulemuslikult koostööd tegema. Selleks kaasatakse projekti raames majaväline sõltumatu eksperdipilk, mis võimaldab saavutada

järgmised eeldatavad tulemused:

1. kohalikku igapäeva olukorraga klassiruumis tutvudes ja eelkõige meie õpetajate tugevustele rõhudes juhatab meid prioriteetide muutmise teema juurde;

2. aitab tuua Kajamaa Kooli naaberkooli kogemuse ja annab õpetajatele võimaluse oma tegevusi majaväliselt hinnata ning võrrelda;

3. innustab Kajamaa Kooli senise mõtteviisi muutumiseks looma koostöise MÕK teemade mõtestamiseks õpikogukonnad nii Kajamaa Kooli siseselt kui koostöös ja kogemuste vahetamise võimalusega Kurtna Kooliga.

Projekti viivad ellu:
Programmi sisutegevused viib ellu MTÜ Tulevikuhariduse PIRN haridusnõustajatest meeskond koostöös kohalike haridusasutuste juhtkondade, valdkondlike tugispetsialistide ning koolipidaja koostöös. PIRN-il on pikaajaline kogemus koolide arengunõustamiste, koolide erinevate fookustega auditite, koolituste ja koostööpäevade läbiviimisel nii koolides/lasteaedades kui ka laiemates piirkondlikes koolikogukondades. Lähem info MTÜ Tulevikhariduse PIRN kohta kodulehelt: www.tulevikuharidus.ee