Pikapäevarühm

Pikapäevarühma telefon: 57444798 (E-R kell 12.15 – 16.45)

Pikapäevarühma vastuvõtmise taotlus

Kurtna Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused

KEHTESTATUD
Kurtna Kooli direktori 22. oktoobri 2021
käskkirjaga nr 1-3/10

1. Pikapäevarühma moodustamine
1.1. Pikapäevarühm (PPR) võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja
sisustamisel ja pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete lahendamisel.
1.2. Pikapäevarühmas osalevad eelkõige koolist kaugemal elavad, soovi või vajaduse korral ka
teised 1.- 3. klassi õpilased. Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja
direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.
1.3. Pikapäevarühmas osalemise erisustest teavitab lapsevanem kirjalikult.
1.4. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt mõjutusmeetmena.
1.5. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks käskkirjaga.
1.6. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapsevanema (eestkostja) teatise
alusel või mõjutusmeetmena määratud tähtaja möödumisel.

2. Pikapäevarühma töökorraldus
2.1. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava
täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab ja puudumisi märgib õpetaja. 1
2.2. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja
kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja
individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja
õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
2.3. Pikapäevarühma tegevused toimuvad koolimajas ja –hoovis.
2.4. Pikapäevarühma päevakava on paindlik arvestusega, et mänguaeg ja kodutööde ning õues-ja
kooliruumides viibimise aeg oleksid tasakaalus.
2.5. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal
vanema taotluses märgitud ajal. Tavapärasest erineval ajal saab lahkuda, kui on eelnev kirjalik
teade lapsevanemalt (eestkostjalt) õpilaspäevikus või Stuudiumis, erandkorras telefonikõne
alusel.
2.6. Õpilane järgib pikapäevarühmas hea käitumise tavasid. Ta peab kinni kehtestatud reeglitest,
täidab õpetaja korraldusi, ei häiri oma käitumisega kaasõpilasi.

3. Pikapäevarühma raampäevakava
12.30 – 13.30 puhkus ja tegevused vabas õhus  või ruumis
14.00 – 14.30 eine
14.30 – 16.00 koduste tööde tegemine, tegevused vabas õhus või ruumis