Pikapäevarühm

Pikapäevarühma vastuvõtmise taotlus

Kurtna Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused

KEHTESTATUD
Kurtna Kooli direktori 30. augusti 2018
käskkirjaga nr 1-3/9

1. Pikapäevarühma moodustamine
1.1. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ja pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete lahendamisel.
1.2. Pikapäevarühmas osalevad 1.- 3. klassi õpilased.  Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.
1.3. Pikapäevarühmas osalemise erisustest teavitab lapsevanem kirjalikult.
1.4. Õpilase võib suunata pikapäevarühma tähtajaliselt mõjutusmeetmena.
1.5. Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks käskkirjaga.
1.6. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapsevanema (eestkostja) teatise alusel või mõjutusmeetmena määratud tähtaja möödumisel.

2. Pikapäevarühma töökorraldus
2.1. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö kuude kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja.
2.2. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
2.3. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

3. Pikapäevarühma päevakava
12.30 – 13.30 puhkus ja tegevused vabas õhus
13.30 – 14.30 tegevused ruumis
14.30 – 15.30 eine
15.20 – 16.20 koduste tööde tegemine
16.20 – 16.45 tegevused ruumis ja väljas