KIK projekt “Mesilased ja maailm”

2017.-2018. õppeaastal on Kurtna Koolis ja lasteaias käsil Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)  rahastatud projekt “Mesilased ja maailm”.

Aastast 2008 on Kurtna Koolil 3 mesitaru ja mesilasperet. Hobi korras on paar õpetajat ja 6. klassi õpilased mesilaste eest hoolt kandnud ning meevõtmise eest vastutanud. Igal õppeaastal korraldatakse ülemajalisi meepäevi. Mesilaste elukorraldusest inspireerituna on sõnastatud kooli tunnuslause “Mesi peitub igas õies”. Kurtna Kooli õppekava peamiseks prioriteediks on “Inimene ja keskkond”, mille raames on eraldi kooli õppekava lisa “Mesindus”. Süvendatult käsitletakse mesinduse teemat kuuendas klassis.

Projekti kirjutama ajendas asjaolu, et paljud õpilased ja õpetajad ei ole piisavalt kursis Kurtna Kooli senise mesilaprojektiga ja mesinduse teemaga, kuna vaid osa õpilasi koos paari õpetajaga vastutavad mesila pidamise eest. Kooli õppekava lisa sisaldab küll palju teoreetilist materjali, kuid on vajalik omandada rohkem praktilist kogemust. Seetõttu on sellesse ettevõtmisesse kaasatud kogu Kurtna Kool (lasteaed + põhikool).

Projekti peamisteks eesmärkideks on parandada õpilaste ja õpetajate keskkonnateadlikkust bioloogilise mitmekesisuse tähtsuse osas inimesele ning Kurtna Kooli eripärast tulenevalt juhtida tähelepanu mesilaste olulisusele ökosüsteemis.

Projekti raames toimuvad lasteaia kolme vanema rühma: Mesimummud, Õnnetriinud, Liblikad, õppekäigud Tallinna Loodusmuuseumi. Lapsed osalevad muuseumitunnis teemal “Sipelgate ja mesilaste töökas elu”. Tunnis räägitakse ühiseluliste putukate eluringist ja igapäevastest toimetustest. Saadakse teada, millise eelise annab elamine ja töötamine suures peres. Tunnis kasutatakse põnevaid õppevahendeid, mis võimaldavad heita pilku nende putukate huvitavasse ellu.

Kooli õpilaste õppekäigud toimuvad Kohila Keskkonnahariduse Keskusesse osalemaks õppeprogrammis “Mesi ja mesilased”. Õpitakse tundma mesilaste kui tähtsate tolmendajate rolli looduses ning ökosüsteemide kaitsmise vajalikkust. Programmi käigus toimub ka mesila külastus. Projektis osalevad kõikide klasside õpilased ja õpetajad.

Projekti tulemusena õpivad lapsed, õpilased ja õpetajad tundma mesilaste kui tähtsate tolmendajate rolli looduses ning ökosüsteemide kaitsmise vajalikkust.

Projekti tegevused arendavad ökoloogilist pädevust: õpitakse mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi. Õpilaste aktiivne tegevus aitab äratada ja säilitada huvi loodusainete vastu ning suurendada meie lasteaia/kooli keskkonnateadlikkust. Omandatud teadmisi kasutatakse lasteaia ja kooli õppekava ellu viimisel ning Kurtna Kooli mesila eest hoolitsemisel.

Projekti kogumaksumus on planeeritult 3398.- eurot.

 

Kaire Oks
Lasteaia õppealajuhataja

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus