KIK projekt 2013-2014

Kurtna Kooli lasteaialaste veemaailma avastamine

2013/2014 õppeaastal on Kurtna Kooli lasteaias käsil esimene Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)  rahastatud projekt. Projekti eesmärgiks on õppeaasta raames korraldatavate ürituste kaudu parandada lasteaialaste keskkonnaalaseid teadmisi, tutvustada piirkonna veekogusid, avardada silmaringi.

Kuna eelnevatel õppeaastatel oleme süvendatult tegelenud õuesõppega ning looduslike objektide vaatlusega, siis veemaailma avastamise projekt on järgmine aste teadliku loodusvaatlemise ja tunnetamise teekonnal. Projekti elluviimisel toetub kogu tegevus lapse loomulikule huvile ja uudishimule. Tähtis on, et laps hakkaks ümbritsevat keskkonda mõistma kogedes seda selle loomulikus keskkonnas. Keskendumine ühele teemale – vesi ja veekogud – võimaldab õpitut omandada süvenenumalt ja terviklikumalt.

Projekti raames on kavandatud erinevad õppekäigud veekogude äärde, et parandada ja suurendada teadmisi veest, veemaailmast ning laste keskkonnateadlikkust, mis eelkooliealiste laste jaoks tähendab eelkõige veekogude kallaste, veekoguäärse ja veekogu vee hoidmise puhtana ja rikkumata. Oluliseks peame edasi anda oskust veekogude ääres turvaliselt liikuda ja käituda. Pöörame tähelepanu vee säästmisele majapidamises ja üleliigse veekasutamise vältimist isikliku hügieeni tarbeks.

Kõik programmi tegevused on lõimitud igapäevasesse õppetöösse ja annavad suuna meie tegemistele aasta läbi. Kaasatud saavad kõik lasteaias käivad lapsed.

Kevadel toimub veeteemaline ühispidu vanematega. Projekt lõppeb kevadel lõpuürituse/väljasõiduga mere äärde, millest võtavad osa kõik rühmad ja õpetajad.

Kaire Oks
La õppealajuhataja

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus