Kooli ja lasteaia lastevanemate üldkoosolekute kokkuvõtted:

Lasteaia lastevanemate koosolek 2012

MEMO

Kurtnas 04.09.2012

Algus kell 19.00, lõpp 20.10

Osalejad: vt Lisa

Koosoleku juhataja: Priit Jõe

PÄEVAKORD:

 1. Ümberkorraldused ja rühmade koosseisud uuel õppeaastal – direktori kt Priit Jõe
 2. Uued õpetajad  lasteaias – direktori kt Priit Jõe
 3. Liikumisõpetaja tutvustus – Kristjan Saar
 4. Muusikaõpetaja tutvustus – Triinu-Liis Kull
 5. Tugiteenused koolis  – eripedagoog  Kaie Ojassalu, logopeed Merike Vahtre
 6. Hoolekogu  – direktori kt Priit Jõe
 7. Tagasiside suverühmadest  – direktori kt Priit Jõe
 8. Uue õppeaasta õppe- ja kasvatustöö suunad lasteaias, üritused, ringid – õppealajuhataja Kaire Oks
 9. Küsimustele vastamine

 

 1. Kaks aastat oleme teinud erinevaid ümberkorraldusi eesmärgiga suurendada laste arvu lasteaias. Ümberkorralduste käigus pidime lapsi rühmades veidi umber tõstma. Kohanemisperiood muudatustega on möödunud sujuvalt. Sellest õppeaastast on lasteaias üks sõimerühm, üks liitrühma ja neli aiarühma. Laste arv on 131.
 2. Maipõrnikate rühmas asub tööle õpetaja Airi Siim ning ujumis- ja liikumisõpetajana Kristjan Saar. Maipõrnikate rühmas on ka uus õpetajaabi Kerly Remmelg.
 3. Liikumisõpetajana asus lasteaiaperes tööle õpetaja Kristjan Saar, kes on laste seas juba populaarsuse võitnud. Enim tunti huvi ujumistundide kohta. Lepiti kokku, et ujumiseks vajab laps ujumisriideid, ujumismütsi – mis on kohustuslik, väikest aasaga rätikut, hommikumantlit. Ujumas käivad kord nädalas kõik aiarühmade lapsed. Seoses üritustega võivad tunniplaanis olla ka muudatused ja ujumistunde mitte toimuda.
 4. Muusikaõpetaja Triinu-Liis rõhutas, et iga laps hakkab laulma. Tuleb talle vaid aega anda ja huvi tekitada. Vanem saab last toetada koos temaga tegutsedes ja tunnustades.
 5. Tugiteenuste spetsialistidena on koolis olemas nii eripedagoog kui ka logopeed. Abi vajavate laste leidmine ja toetamine käib käsikäes rühmaõpetajatega, lastevanematega. Kuna eelnimetatud spetsialistide töökoormus lasteaias on üsna väike, siis oodatakse suuremat koostööd ja tuge vanematelt. Põhjalikumalt tegeletakse koolivalmiduse hindamisel. Tugikeskuse kodulehelt leiab väärt materjale, millega soovitati tutvuda.
 6. Eelmisest õppeaastast esindab hoolekogus lasteaeda kolm lapsevanemat – Enely Prei, Maimu Saska ja Marge Litvinova. Ettepanekute ja murede korral saab nende poole pöörduda.
 7. Möödunud suvel oli Kurtna lasteaias avatud kaks suverühma. Suverühmade täituvus on läbi mitme aasta olnud väga madal, jäädes 30-60% vahele. Vallas on arutelu, kuidas kõige optimaalsemalt tagada lastehoid kollektiivpuhkuste perioodil. Kuna kulud on väga suured, samas rühmade tegelik täituvus väga madal, siis kaalutakse ümberkorraldusi. Info edastatakse.
 8. Eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustöö prioriteet lasteaias oli “Õuesõpe”. Selle õppeaasta motoks valisime “Liigu-märka-kaasa”. Soovime ärgitada lapsi rohkem liikuma ja tervislikke harjumusi kujundada. Õpetame märkama muudatusi looduses, detaile. Paneme rõhku sõbralikule suhtlemisele, abivajaja märkamisele ja toetamisele. Oma tegemistesse püüame rohkem kaasata lapsevanemaid, seda eelkõige rühmade tasandil.

Ringid jätkavad sarnaselt eelmise aastaga. Ringide arvu suurendada ei pea me vajalikuks, kuna soovime, et lastele jääks ka vaba mängimise aega. Ringidest jätkavad: judo, jalgpall, muusikaring, ujumine, meisterdamine. Ringid alustavad järk-järgult tööd 10. septembrist. Täpsema info edastame jooksvalt.

Keskmiselt kord kuus külastab taas lasteaeda teater. Sügislaat toimub sellel aastal 17. oktoobril, jõulupidu 20. detsembril. 13. septembril on lasteaia pildistamine. Kõikidest üritustest teavitame jooksvalt.

 

Memo koostas

Kaire Oks

Lasteaia õppealajuhataja

———————————————————————–

Kooli lastevanemate koosolek 2012

Kurtna 30. august 2012

Algus kell 18.30

Päevakord: 

 1. Uute õpetajate, klassijuhatajate tutvustus
 1. Uute õpetajatena alustavad Kurtna Koolis Katrin Kalvik 4. klassi klassijuhatajana ning 8. ja 9. klassi geograafiaõpetajana ja Ott Rovgeiša füüsikaõpetajana ja 7. klassi loodusõpetuse õpetajana
 2.  Klassijuhatajad:
  1. 1.      klassi klassijuhataja Maie Härmann
  2. 2.      klassi klassijuhataja Astrid Kõva
  3. 3.      klassi klassijuhataja Triin Tammur
  4. 4.      klassi klassijuhataja Katrin Kalvik
  5. 5.      klassi klassijuhataja Tuulike Pajumets
  6. 6.      klassi klassijuhataja Anne Ehatamm
  7. 7.      klassi klassijuhataja Triinu-Liis Kull
  8. 8.      klassi klassijuhataja Merle Laur
  9. 9.      klassi klassijuhataja Taimi Kanger
 3. Laste näitering. Juhendada Maire Lõhmus. Sihtgrupp 2.-5. klass, huvi korral ka vanem kooliaste. Vaatame koos teatritegemise töötuppa, improviseerime, mängime liikumis-, sõna- ja rollimänge; lavastame näidendeid ja esinemiskavasid. Õpime ennast julgelt ja selgelt väljendama.
 1. 2012/2013 õppeaasta huvialaringid. Huviringide täpne ajagraafik on nähtaval meie kodulehel www.kurtnakool.ee
 1. Noored Kotkad ja kodutütred. Juhendaja Piret Ringvee. Sihtgrupp 1.-9. klass. Noored Kotkad on Kaitseliidu juures tegutsev skautlik mittetulunduslik noorteorganisatsioon, mille eesmärk on koondada poisid omaette üksusteks, et neid kasvatada vaimselt ja kehaliselt mehisteks ja tublideks meesteks, kes austavad ja armastavad oma isamaad. Kodutütred on Kaitseliidu juures tegutsev eriorganisatsioon, kelle eesmärgiks on kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis-ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust.
 2. Tütarlaste muusikaansambel (laulmine ja kellamäng). Juhendaja Taimi Kanger. Sihtgrupp 1.-5. klass.
 3. Rahvatants. Juhendaja Eve Lutter (eve.lutter@gmail.com). 1.-4. kl õpilased õpivad rahvatantsud selgeks koolitundides. Kes soovib lisarakendust, saab osaleda rahvatantsurühmades, mille eesmärgiks on osaleda maakonna rahvatantsuüritustel. Veel töötab kooli juures vilistlaste segarahvatantsurühm „Hellad Tallad“.
 4. Savikoda. Juhendajad: Maie Härmann; Ülle Saluvere (ullesaluvere@hot.ee, maie.harmann@gmail.com) Voolimine, keraamika. Savikojas on materjalid lisatasu eest.
 5. Fotoring. Juhendaja: Katriin Valdre (katriinvaldre@gmail.com). Sihtgrupp: II kooliaste.

Fotoringis tutvustatakse peegelkaamerat ja fotograafia algtõdesid. Eesmärgiks on huviringi lõpuks valmis saada stop motion lühifilm (nukufilm).

 1. Ujumisring. Juhendaja: Maimu Olde. Sihtgrupp: 1.-5. klass. Ujumine toimub Saku ujulas. Buss väljub Kurtnast ca kell 15.06. Tagasi toovad lapsevanemad.
 2. Judo. Juhendaja Mart Kuura (mart.kuura@mail.ee).
  1. E ja R
   1. 14.00-15.00 (1-4. klass)
   2. 15.00-16.00 (5.-9. klass)
   3. 16.00-17.00 (lasteaed)
   4. 17.00-18.00 (lasteaed)
 3. Jalgpall. Juhendaja Argo Zirk (argo@sakusporting.ee)
 4. Triatlonitrenn. Juhendaja Karmen Reinpõld (karmen.reinpold@gmail.com). Triatlonitreeningutele ootame lapsi ja noori vanuses 7-15 aastat. Triatlon on kolmikala, mis koosneb ujumisest, rattasõidust ja jooksmisest ehk tegemist on vastupidavusalaga. Treeningud toimuvad 2-3 x nädalas ja hõlmavad lisaks eelloetletutele ka teisi spordialasid – suusatamine, kergejõustik jms. Saab palju võistelda ning mis kõige
  tähtsam – triatlon on jõukohane kõigile.
 5. Tüdrukte pallimängude ring. Juhendaja Tuulike Pajumets (pajutuul@hot.ee). Treeningutel õpime tundma erinevaid palli- ja liikumismänge. Saali treeninguks võta kaasa kindlasti sisespordijalatsid ja lühike dress.
 6. Kergejõustik. Juhendaja Rein Raspel (tallinnmarathon@hotmail.com). Sihtgrupp 6.-9. klass. T ja R 14.15-15.45 ja K Tallinna Spordihallis.
 1. Läbiv teema “Inimene ja keskkond”.

Sel õppeaastal tegeleb kogu kool Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektiga, mille toel soovime arendada õpilaste ja õpetajate kriitilist ja loovat mõtlemist, huvi loodus- ja reaalainete ning teadustööde vastu, meeskonna- ja koostööoskust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust.

 

 1. Ülevaade kodukorrast.

Kooli õppealajuhataja Terje Alev andis ülevaate tähtsamatest kodukorra punktidest.

 1. Koolis austavad õpilased, õpetajad ja kooli töötajad kõigi õpilaste õigust ja kohustust õppida ning õpetajate õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi. Vastatikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.
 2. Koolimaja on avatud õppepäevadel kella 07.30’st. Õppetöö algab kell 8.30.
 3. Õpilasel peavad olema kaasas kõik tunniks vajalikud õppevahendid, igal õpilasel peab olema õpilaspäevik.
 4. Õppetunni ajal ei ole lubatud õppetööd segavate, kõrvaliste esemete kasutamist. Kaasõpilasi ja koolipersonali häirivaid esemeid võib õpetaja võtta hoiule. Ära võetud esemeid saab tagasi õpilase vanem õppealajuhatajalt.
 5. Õpilased ja kooitöötajad kannavad kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides vahetusjalatseid
 6. Kodukorda puuduvate küsimuste korral võtta ühendust klassijuahatajatega ja/või õppealajuhataja Terje Alev’iga (terje.alev@sakuvald.ee)
 1. Koolivestid.

Oma kooli vest aitab tõsta eneseteadvust, ühtekuuluvustunnet  ja tahet hoida kooli head mainet. Võimalik on tellida oranži ja tumesinist kooli logoga vesti.

 

 1. Hommikusöök/oode.

Hommikuööki ja oodet on võimalik tellida alates 10. septembrist. Sooviavaldused esitada klassijuhatajale.