Alates 1. jaanuarist 2023 muutub lasteaias toidukulu päevamaksumus

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 5 ja Kurtna Kooli hoolekogu 22.11.2022 koosoleku protokolli nr 2 otsuse nr 1 alusel on alates 1. jaanuarist 2023 lapse toidukulu päevamaksumus järgmine:

sõimerühmas 1.75 €
aiarühmas 1.95 €

Kinnitatud direktori käskkirjaga 15. detsember 2022 nr 1-3/9.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee